regulamin

REGULAMIN

REGULAMIN KDRO APARTMENTS

I. DEFINICJE 

 1. KDRO APARTMENTS  – Aleksander Stal prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą ul. Sukiennice 3/4 lok. 1, 50-107 Wrocław, NIP: 8981698724
 2. Apartament– Lokal mieszkalny, szczegółowo opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej www.kdro.eu, który zostaje wynajęty przez Gościa.
 3. Gość- osoba fizyczna lub prawna, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z lokalu mieszkalnego ( umowy najmu Apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny) będącego w dyspozycji KDRO APARTMENTS.
 4. Najem – najem dobowy, czyli oddanie przez KDRO APARTMENTS   lokalu do czasowego używania (na czas do 31 dni) przez Gościa w celu krótkotrwałego zakwaterowania w zamian za umówione wynagrodzenie
 5. Opłata rezerwacyjna – przedpłata na poczet ceny najmu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument reguluje zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, sposobów i terminów płatności za rezerwację, potwierdzeń dokonania rezerwacji i reklamacji w Apartamencie oraz zasady pobytu w najmowanym Apartamencie.
 2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
 3. Ceny podane na stronie Apartamentu – www.kdro.eu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Transakcja jest zawierana w walucie PLN. Ceny podane w innych walutach mają charakter orientacyjny i są przeliczone po przybliżonym kursie.
 4. Niniejszy Regulamin stanowi nierozłączną  część umowy najmu Apartamentu zawartej pomiędzy Gościem a KDRO APARTMENTS.

III. WARUNKI REZERWACJI

 1. Rezerwacji Apartamentu Gość może dokonywać w następujący sposób:

a. drogą mailową, wysyłając zgłoszenie na adres: booking@kdro.eu,

b. telefonicznie, pod numerem 603 03 11 11,

c. poprzez system rezerwacji dostępny na stronie internetowej www.kdro.eu (rezerwacja online),

d. poprzez portale rezerwacyjne partnerów  KDRO APARTMENTS (booking.com, expedia.ie i inne),

 1. W trakcie procesu rezerwacji należy podać następujące dane: datę przyjazdu i wyjazdu, dane osobowe i kontaktowe, ilość osób, które będą przebywać w lokalu.
 2. Umowa rezerwacji zawierana jest za pośrednictwem operatora systemu rezerwacji online Roman Korczyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński znajdującym się przy ul. Młyńska 12A w Jeleniej Górze, NIP : 611-227-24-45, REGON: 021066480.
 3. Warunkiem dokonania skutecznej rezerwacji jest potwierdzenie rezerwacji przez KDRO APARTMENTS i uiszczenie opłaty rezerwacyjnej w wysokości i terminie wskazanym podczas procesu rezerwacji.
 4. Opłata rezerwacyjna stanowi przedpłatę na poczet ceny najmu. Pozostałą do uiszczenia kwotę tytułem ceny najmu należy uiścić nie później niż przed rozpoczęciem najmu w sposób wskazany podczas procesu rezerwacji. Opłata rezerwacyjna może wynosić 100% ceny najmu.
 5. Osoba dokonująca rezerwacji lokalu musi mieć ukończone 18 lat.
 6. Rezerwacja drogę telefoniczną lub drogą email.

a. W przypadku rezerwacji telefonicznej  lub dokonanej drogą email wymagana jest wpłata na podany numer bankowy opłaty rezerwacyjnej w wysokości nie mniejszej niż 30% ceny całkowitej w terminie do 24 godzin od otrzymania wstępnego potwierdzenia rezerwacji przez KDRO APARTMENTS. Opłata rezerwacyjna może wynosić 100% ceny najmu.

b. Pozostałą kwotę ceny najmu za pobyt w Apartamencie Gość zobowiązany jest wpłacić gotówką bądź kartą w dniu przyjazdu podczas meldunku.

c. W przypadku, gdy wpłata opłaty rezerwacyjnej nie zostanie odnotowana we właściwym terminie, KDRO APARTMENTS zastrzega sobie prawo do wolnego zadysponowania Apartamentem oznaczającego możliwość zarezerwowania go dla innego Gościa.

d. Wpłata opłaty rezerwacyjnej winna być dokonywana na rachunek bankowy KDRO APARTMENTS:
51 1870 1045 2078 1063 3656 0001 NestBank

e. W tytule zapłaty należy podać numer rezerwacji, imię i nazwisko Gościa oraz termin przyjazdu.

 1. Rezerwacje online

a. W przypadku dokonania rezerwacji przez stronę internetową www.kdro.eu, Gość ma do wyboru płatność za pośrednictwem operatorów płatniczych lub płatność kartą kredytową.

b. Po zaakceptowaniu płatności za pośrednictwem operatora płatniczego lub płatności kartą kredytową Gość automatycznie zostanie odesłany do strony internetowej www.kdro.eu.

c. W przypadku rezerwacji przez stronę internetową www.kdro.eu zostanie pobrana opłata rezerwacyjna, stanowiąca część całkowitej ceny najmu.  Pozostałą kwotę za pobyt Gość zobowiązany jest zapłacić gotówką lub kartą płatniczą w dniu przyjazdu podczas meldunku.

d. Opłata rezerwacyjna może wynosić 100% ceny najmu.

 1. Gość po dokonaniu rezerwacji Apartamentu otrzymuje na podany przez siebie adres elektroniczny potwierdzenie, w którym znajdują się niezbędne informacje o dokonanej rezerwacji.
 2. Po potwierdzeniu rezerwacji w sposób opisany w p. 9 i uznaje się, że umowa najmu Apartamentu została skutecznie zawarta.
 3. Opłata za najem Apartamentu obejmuje pobyt w Apartamencie określonej liczby osób ustalonej w momencie rezerwacji.
 4. Powyższe zasady dokonywania i anulowania rezerwacji nie dotyczą rezerwacji dokonywanych poprzez portale rezerwacyjne partnerów KDRO APARTMENTS, do których stosuje się zasady ustalone przez danego partnera

IV. ZMIANY REZERWACJI ORAZ REZYGNACJE Z POBYTU Z PRZYCZYN LEŻĄCYCH PO STRONIE GOŚCIA

 1. KDRO APARTMENTS zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian rezerwacji dokonanej przez Gościa , jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni przed datą przyjazdu, Gościowi nie przysługuje zwrot opłaty rezerwacyjnej lub zapłaconej ceny.
 3. W sytuacji skrócenia pobytu Gościowi nie przysługuje zwrot kwoty za niewykorzystane dni w Apartamencie.
 4. Gościowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelowej, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.)

V. ZMIANY REZERWACJI ORAZ REZYGNACJE Z POBYTU Z PRZYCZYN LEŻĄCYCH PO STRONIE KDRO APARTMENTS

1. W wyjątkowych sytuacjach (siły wyższej, przez co rozumie się kataklizmy przyrody, zajęcie przez jakikolwiek organ władzy państwowej, strajki, wojny, zamieszki jak i pobawienie przez dostawcę apartamentu prądu, gazu energii grzewczej lub wody) KDRO APARTMENTS zastrzega sobie prawo do:

a. Udostępnienia lokalu zamiennego o parametrach, powierzchni oraz lokalizacji zbliżonej do zarezerwowanego Apartamentu. W przypadku braku zgody Gościa na Apartament zastępczy umowa ulega rozwiązaniu, a KDRO APARTMENTS ma obowiązek zwrócić Gościowi wpłaconą opłatę rezerwacyjną.

b. Odstąpienia od umowy.

VI. REGULAMIN POBYTU

 1. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 w dniu przyjazdu Gościa do godziny 11:00 w dniu wyjazdu Gościa.
 2. Gość zobowiązany jest do powiadomienia drogą email lub telefonicznie o godzinie planowanego zameldowania, najpóźniej na jeden dzień przed datą przyjazdu.
 3. Przedłużenie pobytu w lokalu jest możliwe po uprzednim zgłoszeniu tego faktu KDRO APARTMENTS i potwierdzeniu przez KDRO APARTMENTS  o możliwości kontynuowania najmu.
 4. Gość przyjmuje do wiadomości, że warunkiem koniecznym do korzystania z Apartamentu jest posiadanie telefonu z działającym systemem operacyjnym Android lub iOS z funkcjonującym łączem internetowym GSM lub sprawnym modułem WIFI oraz sprawnym łączem Bluetooth.
 5. Gość przyjmuje do wiadomości, że aby mógł korzystać z apartamentu niezbędne będzie pobranie na telefon aplikacji umożliwiającej otwieranie drzwi do Apartamentu.
 6. Procedura zameldowania wymaga okazania przez Gościa oraz inne osoby, które będą przebywać w Apartamencie dowodu tożsamości ze zdjęciem lub paszportu oraz podpisania Karty Meldunkowej.
 7. W Apartamencie oraz w całym budynku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny
  22:00 do godziny 7:00.
 8. Liczba osób przebywających w Apartamencie musi być zgodna z ilością osób podanych podczas rezerwacji. W przypadku naruszenia tej zasady, KDRO APARTMENTS ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zwrotu kwoty należności z racji pozostającego okresu rezerwacji lub obciążyć Gościa dodatkową opłatą za kolejną osobę przebywającą w Apartamencie.
 9. Wszelkie zniszczenia bądź uszkodzenia, które Gość zastanie podczas wydania mu Apartamentu do dyspozycji, Gość ma obowiązek niezwłocznie zgłosić KDRO APARTMENTS. Brak zgłoszenia może skutkować obciążeniem Gościa kosztami naprawy.
 10. Na wypadek pogorszenia stanu, uszkodzenia lub zniszczenia lokalu lub części wspólnych budynku spowodowanych przez Najemcę lub osoby przebywające w lokalu razem z Najemcą, chociażby nieumyślnie, a także pokrycia kosztów (kar pieniężnych, opłat dodatkowych) opisanych w niniejszym Regulaminie, KDRO APARTMENTS  pobiera kaucję w wysokości 500,00 zł w formie preautoryzacji karty płatniczej. W przypadku preautoryzacji Gość wyrazi zgodę na przejęcie przez KDRO APARTMENTS części lub całości ustalonej kwoty bez fizycznego udziału karty płatniczej Gościa. Gość zobowiązany jest zawiadomić KDRO APARTMENTS o o wystąpieniu jakiejkolwiek szkody, niezwłocznie po jej wykryciu.
 11. Zwrot kaucji zablokowanej w formie preautoryzacji karty płatniczej następuje w terminie zależnym od banku KDRO APARTMENTS i Gościa (w zależności od banku, termin ten może wynosić nawet 14 dni roboczych). W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu najmu lub części wspólnych, KDRO APARTMENTS poinformuje Najemcę drogą e-mailową o stwierdzonych zniszczeniach i kwocie pobranej na poczet usunięcia szkód.
 12. Jeżeli szkody spowodowane przez Gościa przewyższą wartość kaucji, Najemca zobowiązany jest do pełnego pokrycia wartości szkody. Naprawienie szkody obejmuje straty, które KDRO APARTMENTS poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.
 13. Najemca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób przebywających w lokalu z Gościem, w szczególności za osoby niepełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą zamieszkiwać w lokalu wyłącznie z osobami pełnoletnimi.
 14. KDRO APARTMENTS  zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek powstałych w Apartamencie bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 24 godzin od zgłoszenia usterki, chyba że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie jej naprawy. Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od KDRO APARTMENTS , obejmujące np. dostawę mediów, Internetu bądź awarie sprzętów znajdujących się w Apartamencie, nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za dokonaną rezerwację. W przypadku wystąpienia okoliczności, które są niemożliwe do przewidzenia, których skutków nie można natychmiast zlikwidować, KDRO APARTMENTS  zastrzega sobie prawo do zaproponowania Gościowi apartamentu zastępczego.
 15. W razie wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej, KDRO APARTMENTS  ma prawo odstąpić od umowy. Odnosi się to także do przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Gościa lub jego majątku, nie będzie mogło być zagwarantowane z powodów niezależnych od KDRO APARTMENTS . Kwoty wpłacone przez Gościa podlegają wówczas natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.
 16. Gość zobowiązany jest do utrzymywania i zwrotu Apartamentu w stanie niepogorszonym. Przed opuszczeniem lokalu, Gość zobowiązany jest w szczególności do pozostawienia naczyń umytych lub włożonych do zmywarki, pozostawienia umytych sprzętów kuchennych, zebrania śmieci do kosza na śmieci lub do worków, pozostawiając je obok kosza na śmieci. Przestawianie mebli oraz sprzętów AGD/RTV jest zabronione. Za niezastosowanie się do powyższych postanowień, Najemcy zostanie naliczona opłata za dodatkowe sprzątanie w wysokości 200 zł netto.
 17. Prawo wejścia obsługi KDRO APARTMENTS do wynajętego przez Gościa Apartamentu pozostawia się jedynie w przypadku zauważenia zagrożeń bezpieczeństwa Gości, niestosowania się Gości do regulaminu Apartamentu bądź niezwolnienia Apartamentu przez Gościa w dniu wyjazdu do godziny 11:00.
 18. W przypadku nieopuszczenia pokoju do godziny 11:00 obsługa KDRO APARTMENTS jest uprawniona do wejścia do Apartamentu pod nieobecność Gościa, spakowania jego rzeczy i przeniesienia ich do recepcji, lub w innym przypadku: obciążenia Gościa kosztem następnej doby.
 19. W Apartamencie oraz w całym budynku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz stosowania niedozwolonych używek. Za złamanie zakazu Gość zostanie obciążony kosztami karą pieniężną w wysokości 1.000 PLN, która stanowi równowartość kosztów poniesionych przez KDRO APARTMENTS na poczet prania zasłon i narzut w apartamencie oraz ozonowania Apartamentu.
 20. W Apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania zwierząt. Za złamanie zakazu Gość zostanie obciążony kosztami karą pieniężną w wysokości 500 PLN, która stanowi równowartość kosztów poniesionych przez KDRO APARTMENTS na poczet dodatkowe sprzątanie Apartamentu.
 21. Apartament służy do celów mieszkalnych. Zabroniona jest organizacja w nim imprez, sesji fotograficznych, wieczorów kawalerskich oraz wieczorów panieńskich.
 22. Gość nie może oddawać Apartamentu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.
 23. Wcześniejszy wyjazd Gościa, z przyczyn niezależnych od właściciela Apartamentu, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.
 24. Za pobyt dziecka do lat 5, śpiącego z dorosłymi na obecnym łóżku nie wymagającego dodatkowej pościeli KDRO APARTMENTS nie pobiera dodatkowych opłat. Podczas dokonywania rezerwacji Gość ma obowiązek poinformować o takiej okoliczności.
  Istnieje możliwość przygotowania i wstawienia do apartamentu łóżeczka niemowlęcego dla dziecka, opłata w wysokości  50 PLN za dobę (opłata musi zostać uregulowana w obiekcie).
 25. KDRO APARTMENTS zastrzega sobie możliwość nie wydania kodów do drzwi Apartamentu Gościom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających bądź zachowujących się agresywnie, a tym samym stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla innych osób oraz dla mienia. W takim przypadku całość zapłaconej ceny przez Gościa nie podlega zwrotowi.
 26. KDRO APARTMENTS nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas  pobytu Gości związane z hałasem dochodzącym z okolicznych ulic, czy spowodowanym pracami budowlanymi czy wykończeniowymi, jakie mogą być prowadzone poza Apartamentem.
 27. KDRO APARTMENTS nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste Gościa pozostawione lub skradzione z Apartamentu w przypadku włamania. W szczególności KDRO APARTMENTS nie ponosi odpowiedzialności za niezabezpieczone drogocenne mienie (biżuteria, laptop, itp.)
 28. KDRO APARTMENTS nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie mediów ( np. prąd, woda, Internet, TV ) z przyczyn niezależnych od KDRO APARTMENTS.
 29. KDRO APARTMENTS nie ponosi odpowiedzialności prawno-cywilnej z powodu zaistnienia nieszczęśliwych wypadków, których przyczyna nie wynika z winy KDRO APARTMENTS.

VI. REKLAMACJE 

 1. Gość ma możliwość skorzystania z prawa do reklamacji usługi stosownie do obowiązujących przepisów prawa.
 2. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest pisemnie zgłoszony wniosek osobiście, listownie  lub mailowo na adres: hello@kdro.eu
 3. KDRO APARTMENTS rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
 4. Zawiadomienie o decyzji rozpatrzenia reklamacji zostaje przesłana Gościowi na wskazany adres drogę listowną lub drogą poczty e-mail.

VII. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Dokonując rezerwacji w KDRO APARTMENTS, Gość wyraża zgodę na przetwarzane jego danych dla celów związanych z realizacją umowy najmu. Zakres i sposób przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności, stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku ewentualnych sporów mogących wyniknąć z działań nie ujętych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.